Jangan Katakan Kamu Muslim Bila Belum Tahu Ini!

Sahabat daku. Wajib bagi setiap mukallaf laki-laki dan perempuan mengetahui hukum akal yang tiga dan mengenalnya yaitu :

1. Wajib Maknanya adalah : Barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tidak adanya. 
2. Mustahil Maknanya adalah : Barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan adanya, dan 
3. Harus Maknanya adalah barang yang sah pada akal akan adanya dan tiadanya.


Sifat-Sifat Bagi Allah SWT 

Hukum akal yang pertama dan kedua yaitu Sifat Yang Wajib dan Mustahil bagi Allah SWT. Sifat Wajib 20 dan sifat mustahil ada 20 sifat yaitu: 

1. Wujud, artinya ada Allah ta'ala mustahil tiada tanda ada Allah ta'ala baharu sekalian alam.
2. Qidam, artinya dahulu Allah ta'ala mustahil berpermulaan tanda dahulu Allah ta'ala baru sekalian alam.
3. Baqa, artinya kekal Allah ta'ala mustahil binasa tanda kekal Allah ta'ala baru sekalian alam.
4. Mukhalafatu lilhawadisi, artinya salah-salahan Allah ta'ala bagi segala yang baharu mustahil Allah ta'ala bersamaan bagi segala yang baru tanda bersalah salahan Allah ta'ala bagi segala yang baru-baru sekalian alam.
5. Qiyamuhu Binafsihi, artinya berdiri Allah ta'ala dengan sendirinya mustahil berdiri Allah ta'ala dengan lainnya tanda berdiri Allah ta'ala dengan sendirinya baharu sekalian alam.
6. Wahdaniyat, artinya Esa Allah ta'ala, Esa sifatnya dan Esa perbuatannya, mustahil berbilang-bilang zat Allah ta'ala dan sifatnya dan perbuatannya. Tanda Esa zat Allah ta'ala dan sifatnya dan perbuatannya baharu sekalian alam.
7. Qudrat, artinya kuasa Allah ta'ala mustahil lemah tanda kuasa Allah ta'ala baru sekalian alam.
8. Iradat, artinya berkehendak Allah ta'ala mustahil terpaksa tanda berkehendak Allah ta'ala baru sekalian alam.
9. Ilmu, artinya mengetahui Allah ta'ala mustahil jahil tanda mengetahui Allah ta'ala baru sekalian alam.
10. Hayat, artinya hidup Allah ta'ala mustahil mati tanda hidup Allah ta'ala baharu sekalian alam.
11. Sama', artinya mendengar Allah ta'ala mustahil tulis dalilnya firman Allah ta'ala "wallahu Samiun 'Alim" artinya bermula Allah ta'ala itu amat mendengar lagi amat mengetahui.
12. Bashar, artinya melihat Allah ta'ala mustahil buta dalilnya firman Allah ta'ala "wallahu Bima ta'maluna bashir" artinya bermula Allah ta'ala itu amat melihat dengan barang yang kamu perbuat.
13. Kalam, artinya berkata-kata Allah ta'ala mustahil keluh dalilnya firman Allah ta'ala "wakallamallahu Musa taklima" artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa sempurna kata.
14. Qodirun, artinya yang kuasa Allah ta'ala mustahil yang lemah tanda yang kuasa Allah ta'ala baharu sekalian alam.
15. Muridun, artinya yang berkehendak Allah ta'ala mustahil yang terpaksa tanda yang berkehendak Allah ta'ala baru sekalian alam.
16. 'Alimun, artinya yang mengetahui Allah ta'ala mustahil jahil tanda yang mengetahui Allah ta'ala baharu sekalian alam.
17. Hayyun, artinya yang hidup Allah ta'ala mustahil yang mati tanda yang hidup Allah ta'ala baharu sekalian alam.
18. Sami'un, artinya yang mendengar Allah ta'ala mustahil Yang Tuli dalilnya yaitu dalil sama'.
19. Basirun, artinya yang melihat Allah ta'ala mustahil yang buta dalilnya yaitu dalil bashar.
20. Mutakallimun, artinya yang berkata-kata Allah ta'ala mustahil yang keluh dalilnya yaitu dalil kalam.

Sifat 20 dibagi menjadi 4 bagian yaitu : 
1. Nafsiyah, artinya sifat diri.
2. Salbiyah, artinya sifat menanggalkan barang yang tidak patut bagi Allah ta'ala.
3. Ma'ani, artinya sifat yang tiada dikarenakan satu karena. dan 
4. Ma'nawiyah, artinya sifat yang dikarenakan dengan 1 karena.

Adapun nafsiah 1 sifat yaitu wujud, Salbiyah 5 sifat yaitu Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lilhawadisi, Qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Adapun ma'ani 7 sifat yaitu Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama', Bashar, Kalam. Adapun Maknawiyah 7 sifat yaitu Qadirun, Muridun, 'Alimun, Hayyun, Sami'un, Basirun dan Mutakallimun.

Selanjutnya dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Istishna, artinya kaya Allah ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. istishna itu 11 sifat yaitu Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatu Lil Hawaditsi, Qiyamuhu Binafsihi, Wahdaniyat, Sama', Bashar, Kalam, Sami'un, Basirun dan Mutakalimun. dan 
2. Iftqar, artinya berkehendak kepada Allah ta'ala tiap-tiap lainnya. iftiqar itu 9 sifat yaitu wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat qodirun muridun Alimun Hayun.

Adapun yang harus bagi Allah ta'ala Yaitu "Fi'lu Kulli Mumkinin au tarkuhu" artinya Allah ta'ala memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya.

Maka jumlah yang bersangkut pada Allah ta'ala 41 sifat yang tergabung dalam kalimat "La Ilaha Illallah" artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah.

Sifat-sifat Bagi Rasul

Setelah kita ketahui sifat yang bersangkut kepada Allah ta'ala maka wajib pula kita ketahui sifat yang bersangkut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yaitu 4 yang wajib dan 4 yang mustahil dan 1 yang harus.
Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4 yiatu : 
1. Siddiq, 
2. Amanah, 
3. Tabligh dan 
4. Fathonah.

Sedangkan Sifat mustahil bagi rasul ada 4 pula yaitu :
1. Dusta 
2. Khianat,
3. Menyembunyikan
4. Bodoh.

Sedangkan satu yang harus yaitu "A'radhul Basyariyah" artinya berperangai rasul-rasul seperti manusia yang yang tidak membawa kekurangan pangkat yang tinggi.

Maka jumlahnya 9 sifat yang terkandung dalam kalimat Muhammad Rasulullah Artinya Benar-benar Nabi Muhammad itu pesuruh Allah ta'ala.

Maka jumlahnya segala "A'qaid Iman" yang bersangkut bagi Allah dan Rasul-Nya ada 50 sifat yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat "Asyhadu alla ilaha illallah wa Asyhadu anna muhammadarrasulullah" artinya naik saksi aku bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan naik saksi aku bahwa sesungguhnya diri Muhammad itu sebenar-benarnya pesuruh Allah.

Para Malaikat Allah

Adapun banyak malaikat tidak dapat kita ketahui hanya Allah yang wajib kita ketahui banyaknya 10 orang yaitu : 
1. Jibril, kerjanya menurunkan wahyu.
2. Mikail, kerjanya menurunkan Rizki.
3. Israfil, kerjanya meniup angin sangkakala
4. Izrail, kerjanya mencabut segala yang bernyawa.
5. Kiraman, kerjanya menuliskan segala kebaikan.
6. Katibin, kerjanya menuliskan segala kejahatan.
7. Munkar, kerjanya menanyai mayat didalam kubur.
8. Nakir, kerjanya Memukul orang yang salah jawab di dalam kubur.
9. Ridwan, kerjanya menjaga pintu Surga Malik.
10. Malik, kerjanya menjaga pintu Neraka.

Nabi dan Rasul Allah

Adapun banyak nabi itu itu 124.000 orang yang menjadi rasul 313 orang yang wajib kita ketahui namanya 25 orang yaitu.
1. Adam 
2. Idris 
3. Nuh 
4. Hud 
5. Shaleh 
6. Ibrahim 
7. Luth 
8. Ismail 
9. Ishak 
10. Yakub 
11. Yusuf 
12. Ayub 
13. Suaib 
14. Harun 
15. Musa 
16. Ilyasa 
17. Zulkifli
18. Daud 
19. Sulaiman 
20. Ilyas 
21. Yunus 
22. Zakaria 
23. Yahya 
24. Isa 
25. Sayyidina Muhammad SAW.

Kitab yang di Turunkan Allah
Adapun banyak kitab yang diturunkan Allah ta'ala daripada langit kepada beberapa rasul itu 100 umat. Turun kepada Adam 10, turun kepada Nabi Sis 50 turun kepada Nabi Ibrahim 30, turun kepada Nabi Musa satu, turun kepada Nabi Isa satu, turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam 1.

Nabi Mahammad
Selanjutnya wajib kita ketahui bahwa Nabi dan rasul yang terakhir sukunya Quraisy, dipilih daripada sekalian makhluk, diutus kepada sekalian jin dan manusia Namanya Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muthalib anak-anak Abdul Manaf. Ibunya Siti Aminah anak Wahab, ibu sesusuannya Halimatussa'diah dilahirkan di Mekah, diangkat menjadi rasul di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, kerjanya menyebarkan agama Islam lamanya di Madinah lebih kurang 10 tahun, umurnya 63 tahun, dari awal pindahnya dinamakan Hijrah.

Demikian lagi wajib kita ketahui istri Nabi kita banyaknya 11 orang yaitu Aisyah, Hafsah, Saudah, Shafiyah, Maimunah, Hindun, Juriah, Ramlah, Mariah Qibthiyah dan Siti Khodijah.
Demikian lagi wajib kita ketahui anak nabi kita banyaknya tujuh orang tiga laki-laki empat perempuan. Tiga laki-laki yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. 4 perempuan yaitu Fatimah, Zainab, Kalsum, dan ruqaiyah.

Sahabat Nabi
Demikian lagi wajib kita ketahui sahabat nabi kita banyaknya 10 orang yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'din, Saiden, Abdurrahman, Abu Ubaidah.

Hari Kiamat
Demikian lagi wajib percaya akan hari kiamat yaitu hidup kembali di padang mahsyar tempat yang sangat huru-hara bermacam-macam siksa azab Allah matahari direndahkan lebih kurang sekitar 3 mil atas kepala. Dihisab segala amal kebaikan dan amal kejahatan kita.

Demikian lagi wajib percaya akan Mizan ditimbang segala amal kebaikan dan kejahatan dimasukkan ke dalam surga jika berat amal kebaikan daripada kejahatan walaupun sebesar biji Zarrah sekalipun.

Dinukilkan dari Buku Abuya Tanah Merah Aceh Singkil yang berjudul "Aqaidul Iman"

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama